Workshop k štandardom múzejných odborných činností

O štandardoch odborných múzejných činností sa na Slovensku roky uvažuje, bolo vypracovaných, a nepoužitých aj niekoľko materiálov a jeden z nástrojov Stratégie rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2018 hovorí: „Pripraviť podmienky na zavedenie systému štandardizácie výkonov múzeí a galérií na Slovensku a benchmarkingu ako nástroja strategického manažmentu so zámerom definovania cieľov na zlepšenie vlastných aktivít v múzeách a v galériách.“

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku má záujem podieľať sa na vypracovávaní návrhu štandardov za oblasť múzeí, a ešte predtým si vypočuť váš názor. Z tohto dôvodu sme 2. júna 2016 v priestoroch Slovenskej národnej galéria na Zvolenskom zámku zrealizovali workshop k tejto téme. Diskusia a následná práca v skupinách sledovala tému zvyšovania kvality odborných múzejných činností, ich štandardizáciu, otázku benchmarkingu i podoby štandardov múzeí vo vybraných zahraničných krajinách.

prihlaska_workshop_standardy

pozvanka_workshop_standardy